Elevhälsa

På Anna Whitlocks gymnasium har vi ett aktivt elevhälsoarbete för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas lärande, utveckling och hälsa. All personal på skolan samarbetar för att tillsammans främja en god studiemiljö.

Elevhälsan arbetar förebyggande

Vårt elevhälsoarbete tar avstamp i ett hälsofrämjande och förebyggande arbete som bidrar till elevernas lärande. Det handlar om att skapa lärmiljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsoarbete sker i skolans alla miljöer, men framför allt i klassrummet genom den ordinarie undervisningen.

Goda relationer är en förutsättning för kunskapsuppdraget

En grundförutsättning för att lyckas med så väl kunskapsuppdrag som skolans sociala mål är goda relationer. Goda relationer mellan elev och lärare ger elever ökad självkänsla och utgör en skyddande faktor för att hamna i skolsvårigheter och stress. Goda relationer mellan lärare och elev främjar också elevernas närvaro.

På Anna Whitlocks gymnasium samverkar mentorer, undervisande lärare och elevhälsoteam för att skapa goda lärmiljöer för alla elever.

Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet består av

  • Tre skolsköterskor
  • Tre skolkuratorer
  • Tre specialpedagoger
  • Tre studie- och yrkesvägledare
  • Biträdande rektorer

Uppdaterad