Inriktning naturvetenskap, profil global utveckling

Inriktningen naturvetenskap stimulerar din nyfikenhet, din kreativitet och din förmåga till experimentellt arbete och analys.

 

Naturvetenskapens betydelse för vårt samhälle

Du får utveckla ett naturvetenskapligt förhållningssätt, som innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. Du får även ökad förståelse för naturvetenskapens betydelse för samhället.

Hur kan du bidra till en hållbar framtid?

Hos oss belyses vår tids stora frågor, så som de uttrycks i de Globala målen för hållbar utveckling, på olika sätt på Naturvetenskapsprogrammet. Det kan handla om frågor som rör förnybar energi och rena bränslen, människans påverkan på jordens klimat, haven och deras resurser samt livets mångfald i jordens ekosystem. Ett av målen med utbildningen på Anna Whitlocks gymnasium är att du ska utveckla handlingskompetens, vilket betyder att du har kunskaper, färdigheter, verktyg och gott om motivation för att bidra till en hållbar framtid - för dig som individ och för vår värld.

Specialiseringskurs Global utveckling

Specialiseringskursen Global utveckling handlar om globala utvecklingsfrågor med utgångspunkt i Globala målen för hållbar utveckling.

  • Kursen har en tvärvetenskaplig ingång, vilket innebär att utvecklingsfrågor studeras och diskuteras ur flera olika perspektiv över programgränserna.
  • Kursen innehåller även olika fördjupningsdelar som är kopplade till målen för respektive program.
  • Kursen är obligatorisk för elever i år 3 på NANA (naturvetenskaplig specialisering), elever på SASA (humanistisk specialisering) och elever på EKJU (samhällsvetenskaplig specialisering).

Programfördjupningskurser 200 poäng

  • Specialiseringskurs global utveckling, 100 poäng
  • Programmering 1, 100 poäng

Poängplan

Här kan du se hur kurser fördelas under din studietid. Poängplaner kan förändras över tid.

Poängplan 2023/2024: Naturvetenskapsprogrammet, naturvetenskap, Anna Whitlocks gymnasium, (pdf)

Uppdaterad